سرود ملی شوروی ورژن اولیه

689
سرود ملی شوروی ورژن 1943 Гимн_СССР_☭_Государственный_гимн_Советского_Союза_принятый_в_1943_году_заменивший_Интернационал
طاهری سینا 32 دنبال کننده
pixel