مدرسه مجازی شفافیت | خلاصه مکتوب مذاکرات شورا

20

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، به موضوع «خلاصه مکتوب مذاکرات شوراها» پرداخته ایم.