آیین تقدیر از اسماعیل آذرى

114

آیین تقدیر از اسماعیل آذرى، روحانى بى ادعایى كه بدون وابستگى به هیچ نهادى در یك حركت اجتماعى به كار قصه گویى و كتاب خوانى كودكان روستایى مى پردازد. او معتقداست راه توسعه با دانایى كودكان از راه كتاب خوانى ممكن میشود.