گفتار 65 ” جهل خود خواسته و خود ساخته “

26
بعضی از عالمان جاهل و متعصب!
pixel