لوله گذاری بیمار توسط متخصص بیهوشی

2,234

دکتر اصغرزاده متخصص بیهوشی خوبمون در حال لوله گذاری بیمار هستند....

pixel