بازدید از پیشرفت پروژه بیمارستان شهید منتظری، بخش دوم

9
در پروژه بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، جهت هواسازی از سه عدد چیلر هوا خنک صد و پنجاه تنی استفاده شده است که یکی به عنوان رزرو و دو عدد دیگر برای کل مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از یک پنل خورشیدی با هدف بیمارستان سبز برای تامین بخش کوچکی از برق بیمارستان استفاده شده است.
pixel