گام اول بیانیه گام دوم انقلاب

745
گام اول خود بیانیه ی گام دوم، مخاطب شناسی جوانانه ی آن است؛ این مخاطب، نیازمند تببین و تفسیر و اقناع بوده و هست و نقش آفرینی در این عرصه، متوقف بر عملکرد نخبگان حوزوی و دانشگاهی است.
pixel