دستگاه شاتکریت بتن پاش

267

با استفاده از دستگاه شاتکریت خشک پاش (بتن پاش) میتوانید در پروژه های سدسازی،تونلسازی،راهسازی و گود مشارکت داشته باشید. این دستگاه ساخت ایران می باشد. ساخت شرکت تیران تونل بیستون.