بیست و سومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

59

نجات یک هکتار باغ از خشک شدن، 6 میلیون تومان هزینه دارد! در حق کشاورزی و کشاورزان سال هاست جفا می شود

pixel