کرمانشاه؛ جشنواره انار

624

http://www.iribnews.ir/fa/news/1370244