گذشته، حال استمراری

106

انسان تنها حیوانیه که به خاطر یه پیشامد، هزاران بار با یادآوری مجازات میشه. این یادآوری چه از سمت خود انسان از طریق مرور خاطرات باشه و چه از سمت اطرافیان به صورت سرزنش. چون انسان از یه مسیر عصبی برای بررسی حوادث و رویدادها استفاده میکنه، نمیتونه واقعیت رو از خیال تشخیص بده...

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده