طرح ریزی حمله نظامی آمریکا به ایران روی خواهد داد؟!

1,231

به گزارش ایران رویداد دیشب پمپئو از ورود پنتاگون برای بررسی راهکارهای جدید مقابله با ایران خبر داد. بنابر این گزارش در سال 2002 دیكچنی پیش از حمله به عراق همان حرف هایی را زد كه پمپئو دیشب در مورد ایران زد! با توجه به تشابه مو به مو این اضهارات می شود نکاتی را مورد تحلیل قرار داد و رمزیابی کرد که آیا طرح ریزی آمریکایی ها برای حمله نظامی به ایران حمله به ایران روی خواهد داد یا نه؟!