دکتر نوید رونده، دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی

958
دانیال سه ساله قبلا توصیه به بیهوشی شده بود ولی با انجام درمان های ساده تر همکاری اش جهت درمان افزایش پیدا کرد در فیلم در حال درمان دومین دندان او هستیم.
pixel