آموزش روش بخیه زدن فیگوریت

1,219

ارائه توسط دکتر مجید حسینی ابریشمی استادیار گروه جراحی دهان،فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد