سیستم امتیاز دهی و قوانین کنسلی تپسی سفیران

36,979

- آشنایی سیستم امتیاز دهی تپسی. - چگونه بیشتر امتیاز بگیریم؟ - خط قرمزهای تپسی چیست؟ - آشنایی با قوانین کنسلی.