شعرى زیبا توسط حضرت آیت الله شیخ محسن اراكى دامت بركاته

654
شعرى زیبا توسط حضرت آیت الله شیخ محسن اراكى دامت بركاته، (در لندن، زمانیكه به عنوان نماینده مقام معظم رهبرى تشریف داشتن)
pixel