واقعیت افزوده در کارت عروسی

1,040

خوشبختانه این بار یک نوآوری ایرانی کارت عروسی با واقعیت افزوده که یک کارت معمولی را به ابزاری چند رسانه ای تبدیل می کند