غرفه هنرمندان الجزایری در تبریز

113

تبریز امروز: حضور هنرمندان مسلمانان هنرمند در نمایشگاه هنرهای اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز اتفاق مهمی برای هنر در تبریز است که هر دو سال یک بار واقع می شود.

تبریز امروز 119 دنبال کننده
pixel