پرواز در سایت هرایجان

809

پرواز دوست خوبم آقا فرشید ارجاعی از سایت هرایجان در شبی که ماه به نهلیت درخشش خودش رسیده بود . بعد از فرشید آقا محمد حاتمی ، مهندس علی نجابت و خودم (امین امینی) تیک آف کردیم و در شب تونستیم ایمن لند کنیم --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) -- نماینده آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771