ارسال پیامک پشت موتور فاجعه آفرید

811
راننده موتورسیکلت سه ترکه به دلیل ارسال پیامک حین رانندگی با یک کامیون تصادف کرد.
pixel