خطرات ولتاژ گام

1,804

ولتاژ گام یا قدم ولتاژی است که در حالت اتصال کوتاه فاز به زمین مابین دوپای فرد ایجاد می شود .