یا لیتنا کنا معکم | بیانات رهبری در مورد پیاده روی اربعین

575

iivaa

1 سال پیش
غم میخورم ب حال دل رهبرم که هست تنها طلایه دار زیارت نرفته ها
pixel