نرم افزار حسابداری دودوتا-اسناد دریافتنی و پرداختنی

113

در این بخش به آموزش چگونگی ثبت چک های دریافتی و چک های پرداختی در طی دوره خواهیم پرداخت .