قسمتهائی از تمرین تئاتری گروتفسکی و بخش هائی آکروپولیس

815

قسمت هائی از تمرینات تئاتری گروتفسکی و بخش هائی از اجرای آکروپولیس را با هم می بینیم.

نت نوشت
نت نوشت 138 دنبال کننده