هادی ربیعی از « جایگاه فلسفه‌ی هنر در آثار ابن سینا» می‌گوید

71
زیبایی‌شناسی به عنوان یک دانش فلسفی مستقل نزد ابن سینا مطرح نبوده است. او در آثارش به طور مستقل و منسجم به فلسفه‌ی هنر نپرداخته است. با وجود این، ابن سینا در ضمن آثارش نکات متعددی را در مورد هنر و زیبایی مطرح کرده است. برخی از سخنانی که ابن سینا درباره هنرها مطرح کرده است، به نگاه فلسفی او به هنر مربوط می‌شود، اما برخی سخنانش به بررسی هنرها از جهات دیگر به‌ویژه از حیث فنی می‌پردازد. سخنان او در مورد فلسفه‌ی هنر و زیبایی به طور پراکنده و در بافت‌ مباحث متفاوتی مشاهده می‌شود، چنانکه می‌توان دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی او را در بخش‌هایی همچون الهیات، ریاضیات، طبیعیات و منطق یافت. برخی از دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی ابن سینا به صراحت در آثارش ذکر شده، اما برخی به طور ضمنی مطرح شده است و از آثارش قابل استنباط است.

u_9150132

6 ماه پیش
پاینده باشند استاد عزیز، بسیار عالی بود
pixel