تقدیر از آقای دکتر علی اکبر صفوی در مراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی

77

تقدیر ویژه از جناب آقای دکتر علی اکبر صفوی به دلیل انجام تحقیق و پژوهش در حوزه بهره مندی از فناوری های نوین در امر یاددهی یادگیری و پیشروی در توسعه و ترویج آموزش و یادگیری الکترونیکی در حوزه دانشگاهی و تربیت دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز، در مراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی که توسط #کرسی_آموزش_و_یادگیری_الکترونیکی_یونسکو_در_ایران برگزار شد. (@ucet_ir) (http://www.ucet.ir) (info@ucet.ir)