تحلیل درخواستی نمادهای :ذوب-ویتانا-کیسون-وسکاب-وآرین.23 اسفند 97

155

تحلیل درخواستی نمادهای :ذوب-ویتانا-کیسون-وسکاب-وآرین.23 اسفند 97.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.