فروش انسان برای انجام عملیات انتحاری در عربستان

104

این کلیپ از جلسه فروش انسان برای انجام عملیات انتحاری در عربستان است.