کاهش DCAD جیره در دوره انتقال گاوهای شیرده

5

در چند مورد گفتگو با مدیران تولید گله‌های گاو شیری، دریافتم که دوستان تردید‌هایی در مورد درستی "راهبرد کاهش DCAD جیره در دوره انتقال" دارند. اگر در ذهن شما نیز پرسش‌هایی دراین مورد وجود دارد، از شما دعوت می‌کنم به اتفاق، نگاهی به متا آنالیز Lean و همکاران که در سال 2019 منتشر شده است بیندازیم.