خرافه گرایی، رمالی اینترنتی در ایران

85

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع خرافه گرایی، رمالی اینترنتی در ایران . در گفت و گو : با دکتر حسین حجت پناه (دبیر گروه جامعه شناسی فرهنگی کشورهای اسلامی) و سرهنگ علی محمد رجبی (کارشناس ارشد سایبری پلیس فتا)