جایزه علمی و فناوری مصطفی(ص)

183

طبق اساسنامه جایزه علمی و فناوری مصطفی(ص) كه در خرداد ماه 1391توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، این جایزه، جایزه عالی فناوری در جمهوری اسلامی ایران است. محوریت اصلی جایزه، شناسایی و معرفی برترین های علم و فناوری جهان اسلام است براساس سند اجرایی جایزه مصطفی(ص)، پارك فناوری پردیس مسئولیت ایجاد دبیرخانه دائمی جایزه و برگزاری فرآیندهای اجرایی آن را عهده دار است.