5 دقیقه فیزیک با گلزاری - اصل ارشمیدس و برنولی

45
مرور نکات اصل ارشمیدس و برنولی از مباحث فیزیک دهم در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel