ساخت وسازبتنی نیازمند نظارت کیفی است

7
دکترمحسن تدین رییس انجمن بتن ایران تجدید نظردرقوانین آیین نامه بتن ایران، راهکار توسعه کیفیت درساخت وسازهای بتنی توسط کارفرمایان و پیمانکاران خواهد بود. موضوع کیفیت از قدیم درفرهنگ های مختلف شناخته شده ومورد تاکید قرارداشته است، چنانچه درادبیات ایرانی نیزمتل ها وضرب المثل های متعددی وجود دارد که گواهی می دهد اهمیت کیفیت تضمین آن درانجام اموروکارها همچنان ازدیرباز مورد تاکید قرارداشته است. دررابطه با کیفیت ساخت وساز بتنی از قدیم ضوابطی درایران تدوین شده بوده که کسانی که کیفیت را کنترل می کنند ودرپی تضمین آن هستند به آن توجه داشته باشند.
pixel