برگزیدگان نجم؛ پژوهش، نوآوری و فناوری

5,424
معرفی برگزیدگان گروه‌ها و هسته‌های شرکت کننده در جشنواره نجم با محوریت پژوهش، نوآوری و فناوری
pixel