بازدید دکتر ظریف از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

305