بدون این سه مهارت پولدار نمی شوید!!!

48
در این کلیپ دکتر یحیی علوی توضیح می دهد که چرا مهارت های ارتباطی که در دوره خودفروشی و هوش خیابانی آموزش داده می شود، برای پول درآوردن و کسب ثروت ضروری است.
pixel