خودتان را جای بیمار بگذارید و از دید او ببینید

658
خانم تیپا اسنو در این ویدیو شرح می دهد که با پیشرفت بیماری، میدان دید بیمار کوچک می شود و اطراف را نمی بیند. در نتیجه تماسهای مراقب با او باید به نحوی باشد که او شوکه نشود و جا نخورد.
pixel