تیزر اطلاعیه شرکت گروه سرود شهید پایدار‌ در‌مسابقه استانی سرود‌ و تواشیح

97

تیزر اطلاعیه شرکت گروه سرود شهید پایدار‌ در‌مسابقه استانی سرود‌ و تواشیح مربی گروه:حاج‌ایمان عباس زاده