عدالت در دسترسی به فرصت های کسب و کار

42

بخشی از گفت و گو با دکتر احسان قاسمی دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران