تولید خون مصنوعی

1,338

با استفاده از کلراید آهن 3 ظرفیتی،تیوسیانات پتاسیم، سدیم فلوراید و آب