رَخت کردن ذوالجناح در روستای واوسر صبح عاشورای 93

638

واوسریها طبق آیین و سنت های گرانبها در صبح عاشورا بعد از صبح خوانی و به جا آوردن نماز صبح و زیارت عاشورا، اسب سفیدی را به نیت ذوالجناح می آورند و با پارچه های سبز و سفید و آغشته به خون تزیین می کنند.