ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Configuring ILO on the HP Proliant servers

792
Remote access to HP servers ILO port on HP servers UID indicator on the HP servers Reboot HP server remotely Remote console using ILO Installing windows remotely on the HP servers ILO virtual media Reboot HP servers remotely using ILO ILO security, Free Professional IT training: Farsi http://www.ITperfection.ir English http://www.ITperfection.com Ali Hassani (MCSE, MCSA, MCITP, CCNA, CCNP, VCP)
3 سال پیش
# MCITP
# MCSA
# MCSE
pixel