مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی

2,212
مدرس زبان بدن - مدرس سخنوری-آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب
pixel