فروش دستگاه پولک دوزی دو طرفه اورگان

769

بـــازرگـــانـــی پـــالـــس کـــو نـــمـــایـــنـــده رســـمـــی اورگـــان در آســـیـــا تـــامـــیـــن کـــنـــنـــده کـــلـــیـــه مـــاشـــیـــن آلـــات صـــنـــعـــتـــی نمونه كار پولك دو طرفه پیشرفته ترین سیستم پولك دوزی دو طرفه اورگان كانال تلگرام و سایت ما: http://t.me/goldoziorgan goldoziorgan@ www.goldozi.com تلفن تماس: 09153140037 - 05137266376