انبساط گرمایی

721
تدریس مبحث انبساط از فصل چهارم فیزیک دهم تجربی و ریاضی - کاری از محمد گلزاری
pixel