تغییر سبک زندگی اولین درمان قاتل خاموش

370

تغییر سبک زندگی اولین درمان قاتل خاموش /روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/خبرنگاران: مجید حیاتی-فاطمه عراقی سیرجانی/تصویر: روح الله دلیر