بیمه معلم - تحصیل بدون آسیب - پشت صحنه

643

تجهیز مدارس به زمین چمن مصنوعی برای مدارس پسرانه و زمین بازی گرانول برای مدارس دخترانه فعالیتی که بیمه معلم در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در قالب طرح «تحصیل بدون آسیب» انجام می دهد.