زلزله میکزیک که 7.2 ریشتر بود

859

این زلزله با اینکه جز زلزله های بزرگ شناخته می شد ولی بنا به گزارشات تلفات جانی را در بر نداشت

۱ سال پیش