عبادت همه ی موجودات

61
تسبیح موجودات عالم در همه اوقات
pixel