اتحاد انجمن حجتیه و جریان شیرازی ها

519
تعداد زیادی از اساتید کانون قاصدکی برای امروز دانشگاه حکیم سبزواری به چندین سال در شبکه های صهیونیستی شیرازی ها فعالیت می کرده و هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند. جای تامل است که در طی این نه سال این افراد چطور مجوز ورود به دانشگاه حکیم سبزواری را گرفته اند؟
pixel